Škola masáží a osobnostního rozvoje

Podmínky účasti na kurzech

Příjezdem na kurz účastník souhlasí s těmito pomínkami:

VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

 • Účast na našich kurzech je dobrovolnou volbou účastníka na základě jeho vlastního rozhodnutí a na jeho vlastní odpovědnost, veškerá cvičení jsou pouze pozvánkou zúčastnit se jich.
 • Každý účastník nese plnou zodpovědnost sám za sebe, včetně svého chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce.
 • Tantralife ani žádná jiná osoba pracující v jeho pověření není zodpovědná za účastníkovy případné škody, poranění nebo ztráty.
 • V případě zranění nebo onemocnění si finanční náklady nutné na lékařské ošetření apod. hradí každý účastník sám.

ZDRAVOTNÍ OHLEDY

 • Některá cvičení mohou být pro některé účastníky fyzicky nebo psychicky náročná. Požadujeme, abyste nám sdělili, zda máte nebo jste měli v minulosti psychické problémy a jakého druhu, případně užíváte psychotropní látky nebo psychofarmaka.
 • Požadujeme rovněž informaci o případné péči psychologa nebo psychiatra, současné nebo minulé.
 • Účast na kurzu není možná, pokud se účastník psychiatricky léčí nebo je aktuálně nakažen infekční nebo jinou přenosnou chorobou.
 • Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat obvyklá zdravotní a hygienická pravidla a bude se řídit pokyny stanovenými pro kurzy ze strany Tantralife.
 • V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
 • Účastník je srozuměn s tím, že seminář nenahrazuje psychoterapeutické či jiné odborné lékařské ošetření.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 • Účastník se zavazuje respektovat, že veškeré informace, vztahující se k dění na kurzu a ostatním účastníkům, jsou a zůstanou důvěrné.
 • Účastník, který přijel s tím, že popíše nebo bude jinak publikovat dění související s kurzem, se zavazuje, že si pro tento účel vyžádá písemný souhlas Tantralife.
 • Účastník se zavazuje, že nebude dále šířit, vyučovat ani jinak používat na svých kurzech materiály Tantralife bez písemného svolení ze strany Tantralife.

ORGANIZACE

 • Po přijetí vámi zaplacené zálohy vám potvrdíme rezervaci místa na kurzu
 • Doplatek se hradí v hotovosti na začátku kurzu
 • Záloha slouží současně jako rezervační poplatek, který platíme předem poskytovateli prostor pro kurz, proto je nevratná.
 • V případě, že za sebe pošlete náhradníka (stejného pohlaví), může využít vaši zálohu po odečtení administrativního poplatku ve výši 200 Kč
 • Pokud se kurz nebude konat z důvodů ležících na naší straně, bude vám záloha samozřejmě vrácena v plné výši.
 • Rozhodne-li se účastník ukončit kurz před jeho oficiálním koncem, kurzovné se nevrací
 • Pro získání certifikátu je třeba absolvovat plný počet hodin, bez dřívějších odchodů
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit programu pouze s písemným souhlasem rodičů nebo opatrovníka.

ZÁVĚREM

 • Na kurzy není dovoleno vodit své domácí mazlíčky (učinili jsme již neblahou zkušenost)
 • Není dovoleno opustit výuku bez domluvy s lektory